تاريخ : پنجشنبه ۵ آبان۱۳۹۰ | 8:41 | نویسنده : رضا کلهر

                                                                      امتحان آیین نامه: پایه یکم
طبق کتاب جدیدآیین نامه راهنمایی رانندگی گرفته میشه که باکمی دقت وتوجه به نکات ریزبه راحتی میتویدقبول بشید. برای اینکه مشکل پیدانکنیدوحفظ کردن آیین نامه براتون راحت باشه به روش دسته بندی عمل کنیدچطور؟ حالامیگم یعنی چندنکته روبخاطرداشته باشیدمثلاهرجایک دایره دیدیدکه خط قرمزدورشه شمابایدیادممنوعیت بیفتیدوهرچی داخل دایره بودروممنوع بحساب بیاریدبه فرض اگه عکس یه دوچرخه دیدیدبدونیدعبوردوچرخه ممنوعه اگه عابرپیاده بودیعنی عبورعابرپیاده ممنوعه وهرچیزدیگه هم همینطور. اگرمثلث باخط قرمزدورش دیدیدیعنی داره به شمادرموردیک خطرهشدارمیده وبایدمواظب باشیدمثلاخطرپیچ که جهت پیچیدن شماهم درون تابلومشخصه یاخطرسقوط درآب یاخطرریزش کوه یاخطرپرتاب سنگ که دوچیزمتفاوتندحالااگه رنگ زمینه تابلوتون سبزبودتشخیص میدیدکه شمادربزرگراه هستیدولی زمینه آبی مربوط به اتوبانه.وهمینطوربقیه مسایل که شمابایدبراشون هرجورراحت تریدکدگذاری کنیدتاموقع تست زدن راحت باشید. سرعتهای مجازهم مهم هستندکه بایدحفظشون کنیددرهرحال آیین نامه راحت ترین مرحله است اگه مشکلی داشتیدبگیدتوضیح اضافه بدم.
امتحانات رانندگی
که دومرحله داره. مرحله اول رومیگن امتحان تپه.امتحان تپه اصولابایدباکامیون باظرفیت بیش از3.5 تن انجام بشه که معمولایاکامیون 911 بنزه یا1921. درامتحان تپه که درواقع همون رانندگی توبیابون هست شمانیازبه زدن راهنمانداریددرست مثل اینکه توجاده هستید.
امتحان دوم رانندگی رومیگن امتحان شهری که اصولابایدبااتوبوس انجام بشه ولی بیشترجاهاباکامیون انجام میشه. دراین امتحان شمابایدفرض کنیدداخل شهرهستیدوبایدمواردآیین نامه روتوی شهررعایت کنیدمثل زدن راهنمازمان پیچیدن.
مهمترین نکته رانندگی درآزمون تپه وشهری اینه که شماهرگزنبایدازپدال ترمزاستفاده کنیدوبرای کاهش سرعت بایدازدنده معکوس وبرای ایست کامل ازترمزدستی استفاده کنیددرواقع بایدفرض بگیریدداخل یک کامیون هستیدکه ترمزش ازکارافتاده وبایددراون شرایط رانندگی کنید(اگه پاتون بره روترمزبایدبریدحداقل یک ماه دیگه بیاییدبرای امتحان مجدد)
آموزش رانندگی:
برای کساییکه ازرانندگی باکامیون ترس دارن بایدبگم شماوقتی برای پایه دوم هم امتحان می دادیدازسواری می ترسیدیدپس این یه چیزطبیعیه وبدلیل ناآشنایی شمابایه وسیله جدیده. بایدبگم اگه شمابه رانندگی کامیون تسلط پیداکنیدباتوجه به تسلط بیشتراونهابرجاده درخیلی ازمواردکنترل کامیون راحت تروایمنیش ازسواری بیشتره. درضمن مردوزن هم نداره جدیدامدشده خانم هاهم راننده بیایون شن ودراصل هم فرقی نمیکنه همش تعصب الکیه وگرنه الان کشورهای خارجی پرراننده زنه نمونش ترکیه وضمناکسی که فنی واردباشه هیچ جانمی مونه.(ایول حمایت ازحقوق زنان روداشتید؟)
اگه میخوایدبریدآموزشگاه بایدبگم بعضی شهرهاجنابان سرهنگ بازنشسته آموزشگاه پایه یکم دایرکردن مثل شهرماوشمامیتونیدباکامیونهایی که باهاشون امتحان گرفته میشه وبعضاشخصی هستندهم آموزش ببینیدکافیه راننده اش روببینیدوبااون قراربذارید. هزینه دقیقش رونمیدونم ولی احتمالاساعتی 20 تا30 هزاربگیرن. اگرآموزشگاه سراغ نداشتیدازاقوام یاآشنایانی که باشمارودربایستی دارن بخواهیدیادتون بدن یابعنوان کمکی باهاشون بریدواین وسط عقب جلوش کنیدیواش یواش بشینیدجاشون توجاده تایادبگیرید.
برای رانندگی شمااول بایدمحل دنده هاروبدونیدتابتونیددنده عوض کنید
ترتیب دنده های کامیون 911 وهمچنین اتوبوس 302 به ترتیب زیره
عکس
ترتیب قرارگیری دنده های کامیون بنز10 تن 1921 هم به شکل زیره
عکس
حالاکه دنده هارویادگرفتیدمیریم سراغ تعویض دنده درحالتهای مختلف:
درخودروهای سبک مثل سواری شمابرای تعویض دنده یک بارکلاچ میگیریدودنده تون روعوض می کنیدولی درکامیون شمادوبارکلاچ میگیریدکه بهش میگن دوکلاچه که بین هربارگرفتن ورهاکردن کلاچ یه گازمیدیم که بهش میگن گازوسط ومنظورازاون تنظیم دورموتوربادورچرخ هاست والبته همیشه هم لازم نیست.
دنده مستقیم: هرچی دنده شماازسنگین به سبک عوض بشه یعنی ازشماره کوچکتربه شماره بزرگترمثلااز2 به 3 بهش میگن دنده مستقیم.
دنده معکوس: هرچی دنده شماازسبک به سنگین عوض بشه یعنی ازشماره بزرگتربه شماره کوچکترمثلااز4 به 3 بهش میگن دنده معکوس.
شروع حرکت:برای شروع حرکت نیازبه دوکلاچه یاهیچ گازدادنی نیست فقط کلاچ روبگیریدماشین روبذاریددنده یک وعمل کلاچ کنیددستی روهم آزادمیکنیدتاراه بیفته تموم شد. یه نکته اینکه درحالت عادی (غیرازآزمون) اکثرماشین های سنگین بادنده دویاسه شروع به حرکت میکنن ودنده یک مخصوص زمانیه که بارسنگین دارن یاتوسربالایی هستن.
تعویض دنده مستقیم درجاده کفی(جاده ای که شیب نداره): برای افزایش سرعت وسیله نقلیه استفاده میشه. درحین حرکت برای رفتن به دنده سبکترازروش دوکلاچه استقاده میکنیم چطور؟ دقت کنیداول کلاچ روتاته میگیریم بعددنده روخلاص می کنیم واین بارکلاچ رورهامیکنیم این شدکلاچ اول ومرحله بعددوباره کلاچ رومیگیریم دنده رواضافه میکنیم وکلاچ روباتوجه به سرعت ماشین آروم یایه کم سریع رهامیکنیم. این هم دوکلاچه. ضمنادرجاده کفی بین دوکلاچ لازم نیست گازوسط بدید.
تعویض دنده معکوس درجاده کفی:هدف ازاون کاهش سرعت وسیله بدون استفاده ازترمزوهمچنین افزایش قدرت موتوروکشش ماشینه.دنده معکوس توجاده کفی دقیقامثل دنده مستقیمه ولی بادوفرق.یکی اینکه اینجادنده روکم میکنیم نه زیاددوم اینکه وسط کلاچ اول ودوم گازوسط میدیم چطور؟ خوب میگم اول کلاچ رومیگیریم ودنده روخلاص می کنیم وکلاچ رورهامیکنیم درحالیکه ماشین خلاصه –تودنده نیست- برای بالابردن دورموتوروتنظیم دورموتوربادورچرخهاباتوجه به سرعت وسیله نقلیه گازمیدیم (همون گازوسط) دوباره کلاچ رومیگیریم ودنده روکم میکنیم وکلاچ ول میشه وادامه حرکت.
نکته: درسربالایی معمولانیازبه دنده مستقیم نداریم اگرلازم شدهم مثل کفی عمل میکنیم ولی درسرازیری به هیچ عنوان نبایددنده مستقیم بدیدمخصوصازمانیکه بارداریدچون خیلی بیشترازتصورشماماشین دوربرمیداره وکنترلش کارحضرت فیله وترمزدیگه جوابگونیست.
دنده معکوس درسربالایی: برای افزایش قدرت وکشش کامیون استفاده میشه ودرست مثل حالت جاده کفیه ولی توجه کنیددرمعکوس دادن توسربالایی اگردورچرخهازیادبودگازوسط بیشتری میدیدواگه کم بودگازکمترودرحالتیکه سرعت ماشین خیلی کم شده وماشین داره ناله میکنه میتونیدبدون گازوسط معکوس بدیدالبته یادتون نره دوکلاچه عمل کنید.
دنده معکوس درسرازیری: سخت ترین کارآزمون رانندگیه که بایددقت زیادی بکنیدوازهمه چیزمهمترداشتن سرعت عمله. دنده معکوس درسرازیری برای کاهش سرعت بدون استفاده ازترمزبکارمیره. فرق خاصی بابقیه حالات نداره اینجاهم کلاچ میگیریدخلاص می کنیددوباره کلاچ میگیریددنده روجامیزنید. توکتاب نوشته گازوسط نمیخوادولی من فکرنمیکنم دنده جابره.فقط یادتون باشه سریع عمل کنیدچون اگه لفتش بدیدماشین خلاص باشه دورورداره دیگه دنده جانمیره واگه توجاده باشیدبه احتمال زیادآخرین سفرتون میشه.و مهمتراینکه بعداز جازدن دنده و رها کردن کلاچ گازنمی دیدچون ماشین دور ورمیداره دنده های بعدیتون مشکل جامیرن.
نکته مهم درموردگازوسط:
گازوسط برای تنظیم کردن دورموتوربادورچرخهاست.می پرسیدچرا؟ حالامیگم چون وقتی دورموتورودورچرخهاکه همون چرخش گیربکسه باهم یکی بشن دنده راحت جامیره وگرنه یااصلاجانمیره یاباصداجامیره که ممکنه دنده بشکنه. مقدارگازوسط درهنگام تعویض دنده معکوس درحالت خلاص به سرعت وسیله نقلیه بستگی داره.درسربالایی برای افزایش قدرت موتورمیزان گازوسط بایدمتناسب باسرعت وقدرت اتومبیل باشه مثلابرای تعویض دنده سه به دومیزان گازبایدبه مقداری باشدکه دردنده سه بوده. گازوسط روزمانی میدیدکه ماشین خلاص باشه نه وقتی تودنده است حواستون جمع باشه ها.
ایست کامل:درحین آزمون برای ایست کامل بایدماشین روبیاریددنده یک بعدبریدکنارجاده وبرای ایستادن ازترمزدستی استفاده کنید. برای اینکه ماشین خاموش نشه وقتی فهمیدیدترمزدستی داره کنترلش میکنه کلاچ روبگیریدووقتی کامل ایستاددنده روخلاص کنید.
اماآزمون فنی : آخرین مرحله است وبرای خیلیهاخیلی سخته ودراصل میزان آشنایی شماباقطعات وساختمان فنی خودروهست وبیشترقطعاتی که شمابایدبشناسیدقطعات پیکان یاتویوتاست البته ممکنه ازبقیه ماشینهاهم وسایلی باشه. که اگه شماآدم فنی باشیدمعمولامشکلی نداریدولی اگه مطمئن نیستیدمیتونیدیابریدآموزشگاه یاوردست یه تعمیرکارکه خیلی هم زیادن وشمامیتونیدبریدپیششون یه مقدارپول بدیدبراتون توضیح میدن.
ولی بازهم مهمترین مساله تمرین مداومه تادستتون به ماشین بیفته و قلقش دستتون بیاد.
سوال وجواب فنی:
• سوالات مربوط به موتوراتومبیل
1-قسمت های اصلی موتور؟
1-بلوک سیلندر(بدنه موتور)2-سرسیلندر3-محفظه میل لنگ
2-قطعاتی که به سرسیلندربسته می شوند؟
سوپاپ ها-گیت سوپاپ ها-لاستیک گیت سوپاپ ها-فنرسوپاپ-پولک وخارسوپاپ-اسبکهاومیل اسبک-میل تایپیت-درپوش سوپاپ هاوواشرآن-ترموستات-مانیفلدهواودود
3-قطعات موجوددرموتوراتومبیل؟
سیلندر-بوش سیلندر-رینگ ها-پیستونها-شاتون ها-یاتاقان ها-کپه ها-میل لنگ-فلایویل-دنده فلایویل-انگشتی یاگژن پین وخارهای فنرآن-فولی وخارمیل لنگ-میل سوپاپ وبوش های آن-استکانی تایپیت-میل رابط-واترپمپ-اویل پمپ-دنده میل سوپاپ ودنده میل لنگ- پمپ بنزین-کاربراتور-فیلترروغن-مانیفولد-شمع-پروانه-دلکو-دینام-ترموستات
4-محل قرارگرفتن سرسیلندر؟
سرسیلندربوسیله تعدادی پیچ به بلوکه سیلندربسته می شود
5-واشرسرسیلندرچه خواصی بایدداشته باشد؟
شکل پذیری:بتوانددرپستی وبلندی سطوح سیلندروسرسیلندرنفوذنموده وعمل آب بندی رابه خوبی انجام دهد
ضریب حرارتی بالا:دراثرافزایش درجه حرارت گرمارابه خوبی انتقال داده ونسوزد
6-وظیفه واشرسرسیلندر؟
1-جلوگیری ازخروج کمپرس
2-جلوگیری ازمخلوط شدن آب وروغن
7-جنس واشرسرسیلندر؟
از2 لایه مس ویک لایه آزبست(پنبه کوهی) تهیه شده است
8-علت سوختن واشرسرسیلندر؟
1-شل بودن پیچ های سرسیلندر2-فشارزیادبه موتور3-تاب داشتن سرسیلندر4-جوش آمدن موتور
9-علایم ونشانه های سوختن واشرسرسیلندر؟
1-وجودلکه روغن درآب رادیاتور2-تشکیل حباب درآب رادیاتوربه هنگام گازدادن به موتور3-خروج آب ازاگزوز4-شیری رنگ شدن روغن
10-علت ترک خوردن سیلندر؟
1-گرمای بیش ازحدموتور2-فشارزیادبه موتور3-یخ زدن آب داخل موتوردراثرنبودن مایع ضدیخ
11-سوپاپ چیست؟
سوپاپ هادریچه هایی هستندبرای ورودمخلوط هواوبنزین وخروج دود
12-انواع سوپاپ درهرسیلندر؟
1-سوپاپ گازیاهوا(ورودی)2-سوپاپ دود(خروجی)
13-تفاوت سوپاپ هواودود؟
بشقابک سوپاپ سوخت بزرگترازسوپاپ دوداست
ساق سوپاپ هواباریکترازسوپاپ دوداست
جنس سوپاپ دودمحکمترازسوپاپ هواست
14-کارمیل سوپاپ؟
محوریست که حرکت خودراازمیل لنگ می گیردودارای بادامک هایی است که به تایپیت هاحرکت رفت وبرگشتی می دهد. بعلاوه استوانه خارج ازمرکزی داردکه پمپ بنزین رابه کارمی اندازدونیزدارای چرخ دنده متحرک اویل پمپ ودلکومی باشد
15-کارگیت سوپاپ؟
ازحرکت عرضی سوپاپ جلوگیری می کند
16-وظیفه لاستیک گیت سوپاپ؟
جلوگیری ازنفوذروغن به اتاق انفجار
17-کارفنرسوپاپ؟
عمل بسته شدن سوپاپ هارابرعهده دارد
18-ترتیب قرارگرفتن سوپاپ هادرموتورچهارسیلندر؟
درنوع متداول:
دود-گاز/گاز-دود/دود-گاز/گاز-دود
19-علل کج شدن سوپاپ؟
لقی زیادبین ساق سوپاپ وراهنمای آن(گیت سوپاپ) ویاقائم نبودن فنرسوپاپی که درحالت آزادمی باشد
20-علل سوختن سوپاپ؟
1-حرارت بیش ازحدموتور2-کم بودن فاصله بین اسبک وسوپاپ3-ریتاردبودن دلکو4-بادنده مرده حرکت کردن5-کارکردزیادسوپاپ
21-علت شکستن فنرهای سوپاپ؟
1-افزایش تنش درفنربعلت ایجادارتعاش درسرعتهای بحرانی ودراثرتنش زیادفنرموج برداشته ودراثرلرزش زیادمی شکند
2-ایجادترک درسطوح فنربعلت کارکردزیاددرفنرترکهایی درسطوح آن ایجادونهایتامیشکند
22-برای جلوگیری ازارتعاش وموج برداشتن فنرچه روشهایی بکارمی برند؟
1-بکاربردن کلاهک اصطکاکی یاخفه کن2-استفاده ازفنرمحکمترباضریب ارتجاعی زیادتر3-استفاده ازفنرباقطرپیچش مختلف،دراین روش هرمارپیچ فنرتمایل به ارتعاش درسرعت معین داردومجموعه حلقه های فنرهیچ گاه باهم ارتعاش پیدانمیکنند
23-کارپولک فنرسوپاپ؟
فنرسوپاپ رابه کمک خارهای مخروطی سوپاپ که درشیارساق سوپاپ قرارداردنگه میدارد
24 عواقب تنظیم نبودن لقی سوپاپ؟
اگرلقی خیلی زیادباشددرموقع بازشدن سوپاپ ضربه زیادی به اسبک واردمی شودبه علاوه موقع بسته شدن سوپاپ نیزضربه شدیدی به سیت آن واردمی شود
اگرلقی خیلی کم باشدمدت نشستن سوپاپ درسیت کاهش می یابدوبعلت انبساط سوپاپ وجه آن بطورکامل روی سیت نمی نشیندکه باعث کاهش قدرت موتورمیشودوبه علت کوتاه شدن مدت تماس سوپاپ انتقال حرارت به خوبی انجام نشده وسوپاپ می سوزد
25-سوپاپ هاچگونه بازوبسته می شوند؟
براثرگردش دورانی میل سوپاپ بادامکهابه انتهای استگانی تایپیت نیروواردنموده ونیروی حاصل توسط میل رابط به زیراسبک منتقل می شوددرنتیجه اسبک سوپاپ رابازوبه محض اینکه بادامک میل سوپاپ اززیراستکانی عبورکردبافشارفنرسوپاپ قطعات مذکوربجای اولیه خودبرگشت می کنندوسوپاپ بسته می شود.
26-علت فیلرگیری سوپاپ ها؟
چون سوپاپ فلزیست وفلزات هم دربرابرگرماوسرمامنقبض ومنبسط می شوندلذاباقرارگرفتن دربرابرحرارت شدیدمنبسط شده وفاصله آنهانامیزان میشودبنابراین هرچندوقت بایدفیلرگیری شوندتافاصله اسبک وساق سوپاپ تنظیم گردد
27-روشهای درگیرشدن چرخ دنده سرمیل لنگ باچرخ دنده سرمیل سوپاپ؟
1-دنده به دنده2-بازنجیر3-باتسمه
28-پیستون چیست وچکارمیکند؟
قطعه ای استوانه ای داخل سیلندراست که بااتصال به شاتون حرکت رفت وبرگشتی دارد.قطعه اصلی موتوراست وچهارعمل اصلی موتوررافراهم میکند
29-چه قطعاتی به پیستون وصل میشوند؟
1-شاتون2-گژن پین3-رینگ روغنی وکمپرسی
30-انواع رینگ ووظایف انها؟
رینگ کمپرسی:آب بندی محفظه احتراق وجلوگیری ازنشت گازبه محفظه کارتل وبالاآمدن روغن روی پیستون
رینگ روغنی:جلوگیری ازنفوذروغن به محفظه احتراق وروغن کاری گژن پین وتمیزکردن جداره سیلندرازروغن هایی که بوسیله قاشفکهای میل لنگ وسوراخ خارجی بدنه شاتون جهت روغنکاری بدنه سیلندروپیستون پاشیده میشود
31-فرق رینگ کمپرسی وروغنی چیست؟
1-سطح رینگ روغنی کوچکترازرینگ کمپرسی است2-ضخامت رینگ روغنی بیشترازرینگ کمپرسی است3-رینگ کمپرسی فاقدسوراخ ورینگ روغنی دارای سوراخ است4-رینگ کمپرسی درشیاربالای پیستون ورینگ روغنی درشیارزیرآن قراردارد
32-گژن پین (انگشتی پیستون)چیست؟
میله ای توخالی جهت اتصال پیستون به شاتون که بوسیله دوخارکه ازبیرون زدن آن جلوگیری میکنندبه پیستون وصل میشود
33-شاتون وکارآن؟
اهرم فلزی مقاوم ومخصوصی که پیستون رابه میل لنگ وصل میکند.سرآن به گژن پین وانتهای ان روی یاتاقان متحرک میل لنگ متصل می شودوضربات وارده به پیستون رابه میل لنگ منتقل میکند
34-اجزای شاتون؟
سرشاتون،بدنه شاتون،کپه شاتون
35-یاتاقان وانواع آن؟
قطعاتی هستندکه بین پایه های متحرک وثابت میل لنگ قرارمیگیرندتاازساییده شدن وخوردگی آن جلوگیری کننددونوع ثابت ومتحرک دارد
36-محل قرارگیری یاتاقان ثابت ومتحرک؟
یاتاقان ثابت بین کپه ثابت وپایه های ثابت میل لنگ ویاتاقان متحرک بین کپه شاتون وپایه متحرک میل لنگ قرارمیگیرد
37-محل بغل یاتاقانی ووظیفه آن؟
کناریاتاقانهای ثابت قرارداردوازحرکت طولی میل لنگ جلوگیری میکندومعمولاباخودیاتاقانهای ثابت یک تکه ساخته میشوند
38-علت سوختن یاتاقان؟
1-نرسیدن روغن به میل لنگ ویاتاقانهادراثرکمبودروغن وکارنکردن اویل پمپ2-کاهش غلظت روغن3-سرعت زیادوفشاربه موتور4-داغ کردن موتور،صاف نبودپایه های ثابت ومتحرک میل لنگ5-کثیفی روغن دراثرتعویض نکردن فیلترروغن6-لقی یاسفت بستن یاتاقانها
39-ساختمان میل لنگ؟
سرمیل لنگ(محل بستن فولی میل لنگ وخارآن)-چرخ دنده سرمیل لنگ-لنگهای تعادل-فلانچ انتهای میل لنگ(محل بستن فلایویل)
40-کارمیل لنگ؟
تبدیل حرکت خطی پیستون به حرکت دورانی درنتیجه گردش فلایویل،میل سوپاپ وپروانه دینام وانتقال قدرت موتوربه گیربکس وسپس به چرخها
41-انواع لقی میل لنگ وعلت آن؟
لقی افقی:بعلت ساییدگی بغل یاتاقان
لقی عمودی:بعلت ساییدگی یاشل بستن یاتاقانهای ثابت
42-علت بریدن میل لنگ؟
1-تراش بیش ازحدمیل لنگ2-لقی افقی(ساییدگی بغل یاتاقانی)3-سفت بسته شدن یاتاقانها4-تعویض دنده معکوس درسرعت بالا
43-نسبت گردش میل لنگ به میل سوپاپ چگونه است؟
2دورگردش میل لنگ=1دورگردش میل سوپاپ
44-علت دوپهن شدن میل لنگ؟
نرسیدن روغن به یاتاقان
45-فلایویل(چرخ لنگرموتور)؟
صفحه ای مدورازجنس فولادکه درانتهای میل لنگ به فلانچ متصل میشودتاحرکت دورانی میل لنگ رامتعادل ودورموتوررایکنواخت وتنظیم کند.یک طرف آن صاف وقسمتی ازکلاچ بحساب می آید
46-دنده فلایویل؟
چرخ دنده دارمخصوصی است که بصورت حلقه دورفلایویل قرارگرفته وهنگام روشن شدن موتوربادنده استارت درگیرشده ومیل لنگ رامیگرداند
• سوالات مربوط به موتوردیزل
47-انواع موتورهای دیزل؟
1-تمام دیزلی2-نیم دیزلی
48-فرق موتوردیزل وبنزینی؟
1-درموتوردیزل بجای دلکو،پلاتین،کوئل،شمع وکاربراتورازپمپ سه گوش،پمپ انژکتوروانژکتوراستفاده شده است2-نسبت تراکم درموتوردیزل بیشترازموتوربنزینی است
49-اجزای سیستم سوخت رسانی موتوردیزل؟
1-باک2-صافی گازوییل3-استکان تصفیه آب وآشغال4-پمپ مقدماتی یاپمپ تغذیه5-فیلترها6-پمپ انژکتور7-لوله های انژکتور8-انژکتور9-لوله های برگشت گازوییل اضافی
50-کارپمپ سه گوش؟
گازوییل راازباک کشیده وانراجهت تصفیه به فیلترهامیرساندتاپس ازتصفیه به پمپ انژکتوربرسد
51-کارپمپ انژکتور؟
گازوییل دریافتی ازپمپ سه گوش راتحت فشارمعین به سوزنهای انژکتورجهت ایجادوانفجارانتقال میدهد
52-کارانژکتور؟
گازوییل مصرفی سیلندررادرزمان احتراق بصورت پودردرآورده وبافشاربه درون سیلندرمی پاشدتااحتراق انجام شود
53-محل سوزن انژکتور؟
درسرسیلندر
54-علت هواکشیدن سیستم انژکتور؟
1-خالی شدن باک2-سوراخ شدن لوله های گازوییل3-زمان تعویض فیلتر
55-علت خروج دودسیاه ازموتوردیزل؟
تنظیم نبودن پمپ وسوزن انژکتور
56-محل انژکتور؟
کاسه احتراق سرسیلندر(بجای شمع درموتوربنزینی)
57-سوپرشارژر؟
دستگاهی که هوای گرم مانیفولدرادرزمان تنفس بافشارواردسیلندرکرده وقدرت موتورراافزایش میدهد
58-علت سوختن سوپرشارژر؟
اگرقبل ازخاموش کردن موتوربه موتورگازداده شودیادنده مرده رفتن باماشین
59-علت روشن نشدن موتوردیزلی درصورت سالم بودن استارت؟
1-خالی بودن باک2-خرابی پمپ سه گوش3-خرابی پمپ انژکتور4-سوختن واشرسرسیلندر5-مخلوط شدن هوایاآب باگازوییل
60-علت کم شدن قدرت موتوردیزلی؟
1-خرابی انژکتور2-عدم فیلرگیری سوپاپ ها3-کثیفی فیلترها4-کثیفی هواکش
61-انواع فیلترگازوییل؟
1-فلزی2-نمدی3-مقوایی
62-طریقه هواگیری موتوردیزلی؟
ابتداباک راپرمیکنیم سپس پیچ تخلیه هوای فیلترگازوییل راشل میکنیم.باپمپ دستی آنقدرمیزنیم تاگازوییل بدون هواخارج شود.پیچ تخلیه هوارامیبندیم.پیچ تخلیه هوای پمپ انژکتوررابازودوباره پمپ میزنیم تاگازوییل بدون هواخارج شود.بعدتوسط استارت وباشل کردن مهره های گلویی لوله های انژکتورآنهارانیزهواگیری میکنیم
• سوالات مربوط به حالات چهارگانه موتور
63-سیکل چیست؟
مجموع چهارزمان کامل موتورشامل مکش، تراکم،قدرت(انفجار) وتخلیه
64-نقاط مرگ بالاوپایین؟
به ترتیب بالاترین وپایین ترین نقطه درمسیرحرکت پیستون راگویند
65-کورس پیستون؟
فاصله بین نقطه مرگ بالاوپایین
66-حالت های پیستون؟
1-تنفس(مکش)2-تراکم3-انفجار4-تخلیه
67-حالت وزمان تنفس پیستون؟
پیستون ازنقطه مرگ بالابه طرف پایین حرکت میکند.دراین زمان مکش سوپاپ هواوبنزین بازوسوپاپ دودبسته است
68-سوپاپهادرکدام زمانهابسته هستند؟
زمان تراکم وزمان انفجار
69- سوپاپهادرکدام زمانهابازهستند؟
سوپاپ هوادرزمان تنفس وسوپاپ دوددرزمان تخلیه
70-حالت وزمان تراکم؟
پیستون ازنقطه مرگ پایین به طرف نقطه مرگ بالاحرکت میکندتامخلوط هواوبنزین داخل سیلندررامتراکم کند.دراین حالت سوپاپهابسته هستند
71-حالت وزمان انفجار؟
پیستون به بالاترین میزان تراکم نقطه مرگ بالامیرسد، شمع جرقه زده وگازمنفجرمیشود،حجم اتاق انفجاربالامیرود،بعلت بسته بودن سوپاپ هاپیستون به سمت پایین منتقل می شودوباعث حرکت میل لنگ میشود
72-حالت وزمان تخلیه؟
بعدازمرحله انفجارپیستون به سمت بالاحرکت میکندوهمزمان باشروع حرکت سوپاپ دودبازودودتخلیه میشود.سوپاپ هوادراین مرحله بسته است
73-دلیل گریپاژیاجام کردن موتور؟
1-نداشتن روغن2-کارنکردن اویل پمپ3-جوش آمدن موتوربطوریکه موتورخاموش شود
• سوالات مربوط به سیستم روغن کاری
74-نقش روغن درموتور؟
1-روغنکاری قطعات2-خنک کنندگی قطعات3-پاک کنندگی قطعات4-ضربه گیری قطعات متحرک
75-کاراویل پمپ؟
مکیدن روغن ازکارتل ورساندن به قطعات موتور
76-اجزای اویل پمپ؟
1-بدنه یاپوسته2-شفت3-فنروساچمه4-صافی یاتوری روغن5-دوچرخ دنده6-لوله های ورودی وخروجی
77-کارفنروساچمه اویل پمپ؟
پس ازخاموشی موتوراتوماتیک کانال برگشت روغن رامیبندد،جلوگیری ازخشک شدن موتور،تنظیم فشارروغن
78-علل بالارفتن فشارروغن؟
1-غلظت زیادروغن2-گرفتگی کانال روغن3-سردی موتور4-سفتی یاتاقانهای ثابت
79-علل پایین رفتن فشارروغن؟
1-کاهش غلظت روغن2-شل بستن یاتاقانها3-ترکیدن کانال روغن4-گرمای موتور5-خرابی دنده های اویل پمپ6-ترک درمیل لنگ7-خرابی یاضعف فنروساچمه اویل پمپ8-ساییدگی بوش گژن پین ومیل سوپاپ
80-علل روغن ریزی موتور؟
1-خرابی کاسه نمدهاوواشرهای موتور2-شل بودن پیچهای درپوش سوپاپ ها3-سوراخ بودن کارتل4-شل بودن پیچ تخلیه یاپیچ ومهره های اطراف کارتل
81-روغن سوزی یعنی چه؟
نشت روغن به هردلیل به اتاق احتراق وخروج دودآبی ازاگزوز
82-علت روغن سوزی؟
1-ازفنریت افتادن یاچسبندگی رینگها2-دهانه رینگهامقابل هم قرارگرفته اند3-سایییده شدن بوش یاسیلندر4-خرابی لاستیک گیت سوپاپ5-نفوذروغن به محفظه احتراق
83-علایم روغن سوزی؟
1-کاهش روغن موتور2-خروج دودآبی3-روغن زدن شمع
84-علل روغن زدن شمع؟
1-خرابی لاستیک گیت سوپاپ2-ساییدگی سیلندر3-زیادی روغن موتور4-خرابی رینگ پیستون
85-روش پیداکردن شمع روغن زده و خراب؟
وایرهارایک به یک ازسرشمع جداکنیداگردرموتورلرزش ایجادشدیعنی شمع سالم واگرلرزشی ایجادنشدیعنی شمع خراب است
86-علل زدن کمپرس به کارتل؟
1-مقابل هم قرارگرفتن دهانه رینگها2-چسبندگی رینگهای کمپرسی3-ازفنریت افتادن رینگها4-ساییدگی سیلندر
• سوالات مربوط به سیستم خنک کننده
87-وسایل خنک کننده موتور؟
1-آب رادیاتور2-بادپروانه3-گردش روغن
88-کارپروانه؟
مکش هوای اطراف ازبین شبکه رادیاتوروسردکردن آب آن وچرخش واترپمپ وآب درون بلوکه سیلندر
89-اجزای واترپمپ؟
1-پوسته2-لوله ورودی وخروجی3-فیبروفنر(کاسه نمد)4-آب پخش کن5-فولی6-میله7-بلبرینگ
90-کارواترپمپ؟
مکش آب خنک محفظه پایینی رادیات وگردش آب اطراف موتور
91-ترموستات وکارآن؟
دریچه اتوماتیک بین رادیاتوروموتورجهت تنظیم درجه حرارت موتوروآب رادیاتور
92-روش آزمایش ترموستات؟
آنرادرآب جوش بریزیداگربازشدووقتی بیرون آوردیدبسته شدیعنی سالم است
93-زمان استفاده ازترموستات؟
تمام فصول جهت جلوگیری ازترک خوردن سرسیلندربعلت افزایش وکاهش ناگهانی دما
94-علت جوش آمدن موتوربانصب ترموستات دربعضی ماشینهای فرسوده؟
جرم گرفتگی مجاری آب درسیلندروسرسیلندر
95-اقدامات زمان جوش آمدن موتور
اگربعلت کمبودآب باشدموتورراروشن گذاشته درب رادیاتورراچنددرجه بازسپس بااحتیاط بازمیکنیم وآب میریزیم
اگربعلت افتادن تسمه باشدوایردرب دلکوراجداکرده تاموتورروشن نشودوبرای جلوگیری ازگیریپاژموتورهرچندثانیه به مدت 20دقیقه تک استارت میزنیم سپس تسمه رانصب میکنیم
96-علل خرابی واترپمپ؟
1-خرابی فیبروفنر2-شکستگی آب پخش کن3-گیریپاژبلبرینگ
97-نیروی محرکه واترپمپ؟
ازطریق فولی که به سرمیل لنگ وصل است
98-کارفیبروفنرواترپمپ؟
جلوگیری ازنشت آب
99-علل نشت آب ازواترپمپ؟
1-خرابی کاسه نمد2-شل شدن پیچها3-پوسیدگی واشر4-ساییدگی میله واترپمپ
100-روش تست واترپمپ؟
زمان روشن بودن موتوردرب رادیات رابازمیکنیم اگرآب گردش داشت واترپمپ سالم است
101-علل موثردرجوش آمودن آب موتور؟
1-ازکارافتادن واترپمپ2-جرم گرفتگی کانال رادیاتور3-بازشدن ترموستات4-شل شدن یابریدن تسمه5-شکستن پروانه6-تنظیم نبودن موتور
102-روش تست ضدیخ؟
مقداری ازآنراازرادیات کشیده ودرفریزرمیگذاریم اگربعداز2ساعت یخ زدیعنی رقیق است
103-عوامل گرم شدن موتور؟
1-کثیفی یاکمی آب رادیات2-خرابی درب رادیات3-سوراخ بودن رادیات4-گرفتگی لوله خروج بخارآب رادیات5-شل بودن تسمه6-شکستن پروانه7-نامیزانی دلکو8-خرابی ترموستات9-سفتی یاکارنکردن سوپاپ ها10-خرابی آب پخش کن واترپمپ11-سوختن واشرسرسیلندر12-گیرکردن ترمزیکی ازسیلندرچرخها13-سفت بودن چرخها14-بادمخالف15-بارزیاد16-حرکت بادنده سنگین(برای موتوربنزینی)وحرکت بادنده سبک(برای موتوردیزلی)17-کثیفی هواکش18-گرفتگی مسیراگزوز19-کثیفی بدنه موتور
• سوالات مربوط به سیستم سوخت رسانی
104-اجزای اساسی مدارسوخت رسانی؟
1-باک2-دستگاه اندازه گیری سوخت3-لوله های انتقال سوخت4-فیلترها5-پمپ بنزین6-کاربراتور7-مانیفولدگاز8-سیستم اگزوز
105-اجزای پمپ بنزین؟
1-پوسته بالایی وپایینی2-بازوی شیطانک3-سوپاپ ورودی وخروجی4-صافی بنزین5-واشرمشمایی وفنرآن6-استکانی بنزین
106-کارپمپ بنزین وانواع آن؟
کشیدن بنزین ازباک وارسال به کاربراتور2نوع مکانیکی وبرقی
107-علل کاهش فشارپمپ بنزین؟
ضعیف شدن فنرها2-خرابی واشرمسمایی وفنر3-ساییدگی بازوی شیطانک4-حرارت زیادموتور
108-درصورت کاهش فشارپمپ بنزین چه بایدکرد؟
تعدادواشربین سیلندروپمپ بنزین راکم کردتافشارافزایش یابد
109علت داغ کردن پمپ بنزین؟
1-حرارت زیادموتور2-خرابی دیافراگم3-نبودلوله برگشت بنزین ازکاربراتوربه باک
110-اشکال داغ کردن پمپ بنزین؟
موجب کاهش مکش پمپ وریپ زدن موتورمیشود
111-علل مصرف زیادبنزین؟
1-گرفتگی هواکش کاربراتور2-کثیفی شمع ها3-گشادی ژیگلور4-بسته بودن دریچه ساسات5-نامیزانی پلاتین دلکو6-خرابی کاربراتور
112-علت مخلوط شدن بنزین باروغن کارتل؟
سوراخ شدن واشرمسمایی
113-کارکاربراتور؟
مخلوط کردن هواوبنزین وفرستادن آن به سیلندر
114-اجزای کاربراتور؟
1-پوسته کاربراتور2-پیاله بنزین3-شناور4-سوزن شناور5-دریچه گاز6-دریچه ساسات7-ژیگلورها8-پیچ تنظیم گاز9-مسیرورودروخروجی بنزین10-واشرهاوفنرها11-اهرم انتقال گاز12-پمپ شتاب دهنده
115-کارژیگلورکاربراتور؟
تنظیم اندازه ورودسوخت وهوادرکاربراتور
116-انواع ژیگلورکاربراتور؟
ژیگلوردورآرام-ژیگلورکمکی-ژیگلوراصلی
117-فلوت کردن وعلت آن؟
اگرفشارپمپ بنزین زیادباشدبنزین زیادواردپیاله کاربراتورشده ومصرف سوخت کاربراتورافزایش می یابد(فلوت میکند)وبعلت بازی زیادباگازبوجودمی آید1-عدم آب بندی سوزن شناور2-زیادی فشارپمپ بنزین3-گیرکردن اهرم شناور4-سوراخ شدن شناورکاربراتور
118-رفع عیب فلوت؟
5دقیقه صبرکنیدسپس پدال گازراتاآخرفشارداده ونگه داریدواستارت بزنیداگرروشن نشدچنددقیقه بعددوباره تکرارکنیدواگرروشن نشدبایدکاربراتوربازشود
119-خروج دودسیاه ازاگزوزنشانه چیست؟
1-کثیفی فیلترهوا2-تنظیم نبودن کاربراتورودلکو3-گیرکردن یاتنظیم نبودن دریچه ساسات4-مشکل درسیستم جرقه5-نامیزانی یاسوختن پلاتین یامعیوب بودن خازن 6-نامیزان بودن زمان جرقه(تایمینگ)
120-کارساسات؟
دریچه ایست دردهانه ورودی هوابه کاربراتورجهت تنظیم میزان هوای ورودی به کاربراتور
121-علل خروج آب ازاگزوز؟
درزمستان نشانه رطوبت موجوددراگزوزاست ولی درصورت تداوم به علت1-سوختن واشرسرسیلندر2-ترک خوردن سرسیلندر3-ترک خوردن سیلندرمی باشد
122-انواع ساسات؟
1-دستی ارسال کننده سوخت اضافی درمداراست2-اتوماتیک هوای ورودی به کاربراتوررابصورت اتوماتیک تنظیم میکند
123-کاربردساسات دستی؟
بیشتردرزمستان باچرخش صفحه ای سوراخهایی درمدارساسات قرارمیگیردوسوخت اضافی درکاربراتورجریان می یابد
• سوالات مربوط به سیستم برق رسانی وجرقه
124-زمانهای استفاده ازباتری؟
هنگام روشن شدن موتوروتامین نیازبرقی وسایل برقی خودرودرزمان خاموشی یادورپایین موتوروزمان خرابی دینام
125-تعدادخانه های باتری6و12ولت؟
6ولت 3خانه و12ولت6خانه
126-علایم خراب بودن باتری؟
1-شارژنمیشود2-بعدازشارژبسرعت خالی می شود
127-علت دشارژشدن باتری؟
1-زیادبودن عمرآن2-کارنکردن دینام3-غلظت کم اسید4-کم بودن محلول  الکترولیت باتری
128-تمیزکردن قطبهای باتری سولفاته شده؟
باآبجوش وبعدازآن گریسمالی میکنیم
129-سوراخهای درب باتری برای چیست؟
1-خروج آب باتری اضافه2-خروج گازهای ایجادشده
130-اجزای کوئل وانواع آن؟
1-پوسته2-سیم پیچ اولیه3-سیم پیچ ثانویه4-هسته کوئل5-درپوش6-روغن کوئل7-وایرسرکوئل8-کنتاکت ورودی وخروجی دارای دونوع روغنی وخشک
131-وظیفه کوئل؟
افزایش ولتاژبرق ضعیف12ولت به 5000تا50000ولت جهات ایجادجرقه
132-روش تست کوئل؟
وایرسردلکورادریک سانتیمتری بدنه قرارداده واستارت میزنیم اگرجرقه آبی یابنفش بودکوئل سالم اگرزردوقرمزبودنیم سوزواگرهیچ نزدکامل ازکارافتاده است
133-علل سوختن کوئل؟
1-بازماندن سوئیچ درزمان خاموشی2-کم شدن روغن کوئل3-اتصالی درسیم پیچها
134-کارچکش برق؟
تقسیم برق بین شمعها
135-کارپلاتین؟
برق ضعیف مداراولیه کوئل راجهت تولیدبرق قوی درمدارثانویه کوئل قطع ووصل میکند
136-وظیفه خازن(فیوزدلکو)
1-برق ذخیره شده خودرازمان بازبودن دهانه پلاتین به کوئل برمیگرداند2-جلوگیری ازسوختن دهانه پلاتین
137-وظیفه دلکو؟
1-چرخش چکش برق2-قطع ووصل دهانه پلاتین3-بکارانداختن آدوانس لنگری(وزنه ای)
138-اجزای دلکو؟
زغال،دردلکو،چکش برق،نمد،خازن،فیبرپلاتین متحرک،سیم فشارضعیف،دستگاه خلایی(آدوانس مکشی)،فیبرعایق،اتصال بدنه(صفحه دلکو)
139-تعدادبوش دلکو؟
بوش بالا:جهت جلوگیری ازحرکت عرضی میل دلکو
بوش پایین:جهت جلوگیری ازورودروغن به دلکو
140-آدوانس دلکویعنی چه؟
آدوانس یاپیش برق یعنی جرقه زدن شمع قبل ازرسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا
141-ریتارددلکویعنی چه؟
ریتاردیاپس برق یعنی جرقه زدن شمع لحظاتی بعدازرسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا
142-علت آدوانس موتور؟
بازبودن بیش ازاندازه دهانه پلاتین
143-انواع آدوانس؟
1-آدوانس جرقه استاتیکی2-آدوانس جرقه دینامیکی که شامل:جرقه دینامیکی خلایی یامکشی دردورمتوسط ووزنه ای یالنگری دردوربالامیباشد
144-علایم آدوانس؟
1-کمپرس زدن درکاربراتور2-کاهش قدرت موتور3-بدکارکردن موتور4-داغ کردن موتور5-پس زدن هندل(بابستن سوییچ موتورخاموش نمی شود)
145-علت ریتاردموتور؟
بازبودن کمترازاندازه دهانه پلاتین
146-علایم ریتارد؟
1-کمپرس  زدن دراگزوز2-کاهش قدرت موتور3-دیردورگرفتن موتور4-دیرروشن شدن موتور
147-علل سوختن دهانه پلاتین؟
1-سوختن خازن یافیوزدلکو2-لق بودن صفحه ومیل دلکو3-اگرموتورخاموش وسوییچ بازودهانه پلاتین بسته باشد
148-علایم نامیزانی دهانه پلاتین؟
1-موتورریپ میزند2-موتوردیروبااستارت زیادروشن میشود3-کاهش قدرت موتور4-کمپرس دراگزوزیاکاربراتور
149-ترتیب احتراق درموتورهای 4سیلندرو6 سیلندر؟
یک سه چهاردو2-4-3-1 یک پنج سه شش دوچهار4-2-6-3-5-1
150-ترتیب احتراق درموتورهای8سیلندر؟
دوهفت پنج شش سه چهارهشت یک2-7-5-6-3-4-8-1
151-کاردیود؟
تبدیل جریان برق متناوب به جریان مستقیم(یکسوکننده جریان)
152-آفتامات وکاروانواع آن؟
کلیدخودکاربین راه دینام وباتری که وظیفه آن تنظیم ولتاژتولیدی،تنظیم جریان مصرفی،اجازه شارژبه باتری وجلوگیری ازورودبرق باتری به دینام است دارای انواع تک قرقره ای دوقرقره ای وسه قرقره ای است
153-اجزای استارت؟
1-بدنه2-آرمیچر3-اتوماتیک4-دنده استارت5-زغالها6-بالشتکها7-کلکتور8-دوشاخه استارت9-بوش فنروپیچها10-ترمینال اتوماتیک
154-دلیل ساییدگی وخوردگی دنده استارت؟
1-تاب خوردگی وخورده شدگی دنده فلایویل2-خوردگی بوش استارت3-شل بستن استارت4-استارت درزمان روشن بودن موتور
155-کاردینام واجزای ان؟
تامین برق مصرف کنده های خودرووشارژهمزمان باتری
1-بدنه2-آرمیچر3-کلکتور4-فولی دینام5-دیود6-بالشتکها7-زغالها8-پره های خنک کن9-بوشهافنرهابلبرینگ پیچها
156-وظیفه زغالهای دینام؟
دردینامهای جدیدانتقال جریان برق به سیم پیچ روتوررابرعهده دارندودردینامهای قدیمی وظیفه خارج کردن برق تولیدی درآرمیچر
157-کاربالشتکهای دینام؟
ایجادمیدان مغناطیسی جهت چرخش آرمیچر
158-علل سوختن دینام؟
1-اتصال درسیم پیچ2-گیرکردن آرمیچربه بدنه3-چسبیدن پلاتین شارژآفتامات4-شارژبیش ازحددینام5-تمام شدن زغال دینام6-چسبیدن دهانه پلاتین وقطع ووصل شدن آفتامات وقتی موتورخاموش وسوییچ بازباشد
159-کاراتومات استارت؟
1-عبوردادن جریان برق باشدت جریان بالاازباتری به موتوراستارت بدون عبورازسوییچ2-درگیرکننده دنده استارت بادنده فلایویل نتیجتاچرخش میل لنگ وپیستونهاوروشن شدن موتور
160-علایم خرابی دینام؟
1-شارژنشدن باتری2-روشن شدن چراخ دینام
161-روش تست دینام درموتوربنزینی؟
موتورراروشن وسپس گازداده ویکی ازکابلهای باتری راجدامیکنیم اگرموتورخاموش شددینام خراب است
162-تفاوتهای دینام واستارت؟
1-دینام انرژی مکانیکی رابه انرژی الکتریکی واستارت انرژی الکتریکی رابه انرژی مکانیکی تبدیل میکند2-دینام تولیدکننده واستارت مصرف کننده برق است3-سیم پیچهای استارت ازدینام ضخیم ترند4-استارت دارای4بالشتک ودینام دارای2بالشتک است5-ذغال استارت مس زیادوذغال دینام کربن زیادی دارد
163-کارشمع وانواع ان؟
ایجادجرقه دراتاق احتراق دارای دونوع پایه بلندوپایه کوتاه است
164-اجزای شمع؟
1-عایق چینی2-پایه3-الکترودقطب مثبت ومنفی4-واشرمهره وسرپیچ5-قسمت6گوش6-بدنه
165-علت رسوب کردن یانشستن دوده سیاه روی شمع؟
تنظیم نبودن کاربراتور و ورودبیش ازاندازه بنزین به سیلندر
• سوالات مربوط به سیستم انتقال قدرت
166-اجزای سیستم انتقال خودرو؟
1-کلاچ2-گیربکس3-میل گاردان4-دینرانسیل5-پلوسها
167-اجزای کلاچ؟
صفحه کلاچ،دیسک کلاچ،دوشاخه کلاچ،بلبرینگ یازغال کلاچ،پمپ کلاچ،پدال کلاچ
168کارکلاچ؟
انتقال نیرویاقطع نیروازموتوربه گیربکس
169-محل صفحه کلاچ؟
بین فلایویل ودیسک کلاچ
170-علل بکسوادکلاچ؟
1-چرب بودن لنت کلاچ2-تمام شدن لنتهای صفحه کلاچ3-ازدست دادن خاصیت فنری دیسک کلاچ
171-دلیل چرب شدن صفحه کلاچ؟
خرابی کاسه نمدته میل لنگ یاجلوی گیربکس
172-انواع کلاچ اصطکاکی؟
1-شاخکی یاپنجه ای:شامل یک پوسته که روی فلایویل موتورباپیچ بسته میشودوداخل پوسته دیسک فولادی است که بوسیله تعدادی اهرم بنام شاخک کلاچ بطرف پوسته کشیده میشودتکیه گاه اهرمهاروی پوسته است.یک سراهرم به دیسک ویک سربه آسیابک وصل است بین پوسته ودیسک فنرهای مارپیچ لوله ای جهت فشاردیسک بطرف فلایویل قراردارد
2-خورشیدی یادیافراگمی:درآن فنرمحدب بصورت دیافراگمی است که چندبرش شعاعی داردکه خاصیت ارتجاعی بوجودمی آورند
173-تشخیص معیوب بودن چهارشاخه گاردان؟
1-درسرعت زیاداتاق خودروبه لرزش درمی آید2-هنگام گازدادن ورهاکردن گازگاردان ضربه میزندوصداایجادمیکند
174-کاردیسک کلاچ؟
صفحه کلاچ راجهت چرخش شفت ورودی گیربکس به فلایویل می چسباند
175-علل دل زدن کلاچ؟
1-شکسته شدن فنرهای دیسک کلاچ2-تاب داشتن صفحه دیسک3-خورده شدن یک طرف لنت صفحه4-نامیزانی انگشتی های دیسک
176-نتایج استفاده بی موردازکلاچ؟
ساییدگی وسوختن سریع لنت صفحه کلاچ
177-راهکارهای افزایش عمرکلاچ؟
1-استفاده بجاازکلاچ2-جلوگیری ازچرب شدن صفحه
178-روش تست سالمی صفحه کلاچ؟
موتورراروشن سپس دردمای نرمال موتورجلوی چرخهامانع بگذاریدیاترمزدستی رابکشیدوبادنده یک یاعقب عمل کلاچ کنیداگرماشین خاموش نشدیعنی صفحه کلاچ لغزش داردوبایدتعمیرشود
179-کارگیربکس؟
دستگاهی که نیروی ثابت موتورنسبت به وضعیت جاده برای سرعتهای مختلف وامکان حرکت به عقب ودرجاکارکردن موتوررافراهم میکند
180-اجزای گیربکس؟
1-پوسته2-دسته دنده3-شفت ورودی وخروجی4-دنده برنجی5-شفت دنده عقب6-ماهک ومیل ماهک7-بلبرینگها8-چرخ دنده ها9-کشویی وکشویی ثابت10-شفت زیریاهمیشه گرد11-ساچمه وفنر
181-انواع گیربکس؟
معمولی واتوماتیک
182-کاردنده برنجی؟
تعویض دنده راآسانترمیکند
183-علل جانرفتن دنده؟
1-تاب خوردگی وخورده شدن ماهک ومیل ماهک2-معایب سیستم کلاچ3-ساییگی شفتهای گیربکس
184-علل بیرون زدن دنده؟
1-به هم خوردن یاکج شدن یاشل شدن ولقی داشتن اهرم بندی تعویض دنده2-دسته دنده یامیل ماهک یاماهک ساییدگی دارد3-درپوش گیربکس یاواشرآن خراب است4-گیربکس ترازنیست یاشل بسته شده است5-دنده برنجی هاشکسته یاساییده شده اند6-خارضامن بلبرینگ محورورودی شکسته است7-بلبرینگ محوروردی لقی دارد8غلطکهای سوزنی داخل فلایویل خراب است9بلبرینگ عقب گیربکس معیوب است10شل شدن مهره های شافت اصلی
185-فرق دنده سنگین وسبک؟
1-قطردنده سنگین بیشترواندازه آن بزرگتراست2-دنده سنگین دارای سرعت کم وقدرت زیادولی دنده سبک دارای سرعت زیادوقدرت کم است
186-علل زوزه کشیدن گیربکس؟
1-خرابی وتیزکردن دنده های گیربکس2-خرابی بلبرینگ3-خرابی ساچمه های دنده ریز
187-اجزای میل گاردان؟
1-چهارشاخه های ابتداوانتها(قفل گاردان)2-میل تنه اصلی3-کشویی سرمیل گاردون
188-کارمیل گاردان؟
انتقال نیروازگیربکس به دیفرانسیل وجلوگیری ازواردشدن ضربات جاده به گیربکس
189-کارچهارشاخه میل گاردان؟
انتقال نیروی دورانی گیربکس به دیفرانسیل به طریق زاویه ای چون گیربکس ودیفرانسیل هم سطح نیستندوبعلت حرکت دیفرانسیل طول میل گاردان کوتاه وبلندمیشود
190-کارکشویی میل گاردان؟
بعلت کم وزیادشدن طول میل گاردان دردست اندازهابه گاردان امکان حرکت جهت جلوگیری ازبریده شدن وآسیب به گیربکس ودیفرانسیل رامیدهد
191-علل بریده شدن میل گاردان؟
1-خرابی کشویی واتصالات چهارشاخه2-خرابی کاسه ساچمه چارشاخه3-خرابی بلبرینگ چهارشاخه4-فشاربه موتورزمان بکسوات چرخها
192-اجزای دیفرانسیل؟
پوسته دیفرانسیل،دنده گرانویل،دنده های سرپلوس،دنده پینیون،دنده های هرزگرد،بلبرینگها،کاسه نمدها،میل پلوسها،کله گاوی
193-کاردیفرانسیل؟
1-دورمیل گاردان راکاهش وگشتاورچرخ راافزایش میدهد2-درپیچ چرخ داخلی راآهسته تروچرخ بیرونی راسریعترمیچرخاند3-جهت حرکت نیروی خروجی را90درجه تغییرمیدهد
194-کاردنده هرزگرد(دشلی)؟
تنظیم دورچرخهادرپیچ
195-دنده های پینیون وهرزگردباچه دنده هایی درگیرمی شوند؟
پینیون باگرانویل ودنده هرزگردبادنده سرپلوس
196-تعدادکاسه نمدهاوبلبرینگهای هردیفرانسیل؟
سه کاسه نمد:یکی درمحورپینیون ودوتادرسرپلوسها
شش بلبرینگ:دوتادرمحورعقب وجلوی پینیون، دوتادردوطرف هوزینگ ودوتادرسرپلوسها
197-علل بریدن پلوس؟
1-فشارزیادزمان بکسوادکردن2-حمل باربیش ازظرفیت3-تاب داشتن پوسته دیفراسیل4-ترکاف زدن مداوم
198-علل زوزه کشیدن دیفرانسیل؟
1-خرابی یاشل شدن دنده های پینیون وکرانویل2-خرابی بلبرینگها
199-علل داغ کردن دیفرانسیل؟
1-گرفته شدن منفذهوای دیفرانسیل2-محکم بستن دنده کرانویل وپینیون3-کم شدن واسکازین
• سوالات مربوط به سیستم کنترل وحرکت
200-کارجعبه فرمان؟
تبدیل گشتاورکم راننده به فرمان به گشتاورزیادوانتقال به چرخها
201-اجزای فرمان؟
1-غربیلک(رل)2-میل فرمان اصلی3-جعبه فرمان4-کرانویل وپینیون فرمان(مارپیچ وحلزونی)5-میل فرمان بلند6-میل فرمان کوتاه7-بلبرینگ بالاوپایین8-پیچ ومهره تنظیم فرمان
202-انواع جعبه فرمان؟
1-شانه ای یاکشویی2-حلزونی یاتاج خروسی3-کاسه ای یاساچمه ای4-انگشتی5-حلزونی غلطکی6-هیدرولیکی
203-میل فرمان وکارآن؟
میله ای که یکطرف ان به غربیلک وطرف دیگرآن که مارپیچ است به جعبه فرمان متصل است وانتقال حرکت ازغربیلک به جعبه فرمان رابرعهده دارد
204-دلیل سفت بودن فرمان؟
1-کم بودن روغن درجعبه فرمان2-خرابی ساچمه های جعبه فرمان3-خرابی مارپیچ وقفل فرمان4-نوبودن سیبک
205-علل کشیده شدن فرمان به یک سمت؟
1-کج شدن شاسی2-میزان نبودن بادلاستیکها3-تاب داشتن پوسته دیفرانسیل4-جاخوردن فرمان5-خرابی فنرهایاکمک فنرها
206-علل خرابی سیبک فرمان؟
1-دراثرکارکردزیاد2-عدم گریسکاری
207-علل روغن زدن چرخها؟
1-خرابی کاسه نمدها2-خرابی لاستیکهای سیلندرترمز
208-علل خرابی یاشکستن بلبرینگ چرخ؟
1-سفت یاشل بودن بلبرینگ2-گریسکاری نشدن بلبرینگ
209-زاویه چرخهای خودرو؟
1-کمبر(مثبت یامنفی)منفی آن مربوط به چرخهای عقب است که درسرعتهای زیادچرخهارابصورت8درمی آوردتاخودروواژگون نشودومثبت آن مربوط به چرخهای جلوست که باعث جلوگیری ازفشاربه سگدستهاولاستیک سایی می شود
2-کستر(مثبت یامنفی)مربوط به چرخهای جلوست وکارمهمش جلوگیری ازلاستیک سایی وبرگشت سریع وراحت فرمان درپیچ است
3-زاویه تواین وتوات مربوط به چرخهای جلوست وباعث می شودسرچرخهاروبه داخل وته آنهاروبه بیرون قرارگیردومانع لاستیک سایی می شود
210-باچه وسیله ای توپی چرخهای جلوتنظیم میشود؟
مهره چاکنیت
211-طبق چیست؟
صفحه دایره ای شکل فلزی که درچرخ جلوبه سگدست ودرچرخ عقب به سرپوسته دیفرانسیل وصل است وقطعات ترمزروی آن سواراست
212-علل زدن چرخها؟
1-تاب داشتن رینگها2-داشتن منجیط داخل لاستیک3-لقی بلبرینگ چرخ
213-علل زدن چرخهای جلو؟
1-خوردگی سیبک2-خوردگی بوشهای سگدست3-خرابی بلبرینگ فرمان4-شل شدن پیچ رگلاژفرمان
214-علل بیرون زدن چرخهای عقب؟1-شکستن بلبرینگ2-بریدن میل پلوس3-بازشدن مهره چاکنیت
215-قطعات پمپ ترمز؟
1-تشکی اولیه2-تشکی ثانویه3-پیستون4-واشرجلوی پیستون4-پایه فنر6-فنربرگردان پیستون7-سوپاپ کنترل روغن برگشتی8-فنربرگردان پدال9-تکیه گاه فنر10-میله فشاری
216-انواع سیستم ترمز؟
روغنی،روغنی خلایی،بادی یاکمپرسی،مکانیکی
217-علل چوب کردن ترمز؟
1-استفاده زیادازترمز2-لنت هاضخیم اند3-ازفنریت افتادن فنرکفشکها4-فاصله لنت باکاسه چرخ کم است
218-کاربردمخزن(تانک) روغن ترمز؟
تشخیص مقدارروغن موجوددرسیستم ترمزوذخیره روغن ترمز
219-کاربوستر(تقویت کننده)ترمز؟
افزایش قدرت حاصل ازپای راننده برروی پدال ترمزدرسیستم ترمزکه ازدوعامل خلاوفشارجوبهره میگیرد
220-نتیجه ازکارافتادن بوستر؟
سفت شدن ترمزوکاهش قدرت آن
221-نحوه متوقف کردن خودروزمانیکه ترمزخالی می کند؟
به کمک ترمزدستی وبستن سوییچ وتعویض دنده معکوس وقرارگرفتن درمسیرسربالایی
222-علت خالی کردن ترمز(ترمزروغنی)؟
سوراخ شدن لوله های روغن ترمز
223-علایم تمام شدن لنت ترمز؟
صدای چرخهازمان ترمزوضعیف شدن ترمزوکم شدن روغن ترمز
224-علل دل زدن ترمز؟
1-دوپهن شدن کاسه چرخ(کاسه درام)2-شکسته یاشل بودن بلبرینگ چرخ
225-علل دوپاگرفتن ترمز؟
1-کاهش روغن ترمز2-وجودهوادرلوله ها3-سوراخ شدن لوله های ترمز4-ساییدگی لنت5-زیادبودن فاصله لنت ها
226-طریقه هواگیری ترمز؟
ابتدامخزن روغن راپرسپس پدال ترمزراپی درپی می فشاریم تاسفت شودسپس پیچ تخلیه هوارابازمیکنیم تامخلوط روغن وهوا خارج شوددوباره پیچ رابسته وتکرارمیکنیم تاهوانماند
227-انواع فنر؟
تسمه ای،پیچشی،مارپیچ لوله ای،مارپیچ مخروطی،فنربرگی(شمشی)،حلزونی،مارپیچ پیچشی،کششی،بشقابی،لاستیکی
228-علل شکسته شدن فنرها؟
1-بارزیاد2-خرابی کمک فنرها3-ضربات ناگهانی درجاده
229-سنتربولت وکارآن؟
پیچ ومهره ای فولادی که ازپراکندگی فنرهای برگی(شمشی) جلوگیری ودروسط آنهاقرارمیگیردوآنهارابه هم متصل میکند
230-عمل ترمزدرکجاخاتمه می یابدوانجام می شود(پیکان)؟
درچرخ جلوبادرگیرشدن لنتهابادیسک چرخ جلوودرچرخ عقب بادرگیرشدن لنتهاباکاسه درام انجام وخودرومی ایستد
231-علل لاستیک سایی؟
1-کجی شاسی2-نامیزانی بادلاستیکها3-خرابی جلوبندی4-نامیزانی فرمان
232-علل کشیده شدن چرخهابه یک سمت؟
1-جاخوردگی ونامیزانی فرمان2-نامیزانی ترمزها3-جاخوردن سگدستها
باکمک ازکتاب آموزش رانندگی ویژه متقاضیان اخذگواهینامه پایه یکم نوشته مهندس هادی عبدالهی  • سبحان
  • قالب میهن بلاگ